{{full.group_name}} Bảng Xếp Hạng

Total: {{full.growth.total_member_count}} members, {{full.engagement.active_member_count}} active member, {{full.growth.pending_member_current_count}} pending members, {{full.engagement.total_post_count}} posts, {{full.pending_posts}} pending posts, {{full.engagement.total_comment_count}} comments and {{full.engagement.total_like_count}} reactions. Updated at: {{full?dateFormat(new Date(full.last_update*1000)):""}}

TOP 10 thành viên đóng góp nhiều nhất

Rank Name Posts Likes Comments
profile-picture

Thành viên hoạt động tích cực hàng ngày

Hoạt động hàng tuần